EU:s nya mobilitetspaket för transportindustrin

Nu meddelar EU att flera nya bestämmelser ska införas under 2022 via det nya mobilitetspaketet. Reglerna ger bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. Transportbranschen ska nu möta nya regler om tillstånd, kör- och vilotider, vägarbetstid, färdskrivare och godstransporter. De flesta reglerna tillämpas från och med 2022.

Nya regler om kör- och vilotider
EU har gemensamma regler om kör- och vilotider för vägtransporter med fordon över 3,5 ton totalvikt och bussar i alla vikter. Det handlar om nivåer för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila med vissa undantag.

De nya reglerna om kör och vilotider är huvudsakligen följande punkter:

 • Förare får inte ta vila på 45 timmar eller längre i fordonets hytt. Transportföretaget ska bekosta boendet för vilan.
 • Mer flexibilitet vid reducerad veckovila för internationella godstransporter
 • Mer flexibilitet för daglig körtid och veckokörtid vid exceptionella omständigheter
 • Företag måste planera förarverksamheten på ett sätt som ger föraren möjlighet att återvända hem eller dit företaget är beläget, minst en gång var fjärde vecka.
 • Hantverkare får ett vidgat undantag
 • Nya regler kring vila vid transport med tåg/färja

Via följande länk kan du läsa mer om kör- och vilotider och undantagen till dessa
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kor--och-vilotider/regler-om-kor--och-vilotider/

Vägarbetstider kontrolleras av polis

Polismyndigheten ansvarar nu för att kontrollera om förare överskridit deras maximala sammanlagda arbetstid per vecka och anmäla misstänkta överträdelser till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen använder sitt nya riskvärderingssystem för att välja vilka företag att utföra tillsyn hos. Tidigare överträdelser mot vägarbetstider registreras i risksystemet och kommer att påverka urvalet av företag som ska kontrolleras i framtiden.

Nya regler om färdskrivare
Dessa nya bestämmelser i färdskrivarförordningen har trätt i kraft:

 • Färja/tågfärd ska registreras av föraren i färdskrivaren när föraren utnyttjar en viloperiod ombord på färja eller tåg
 • Föraren ska manuellt registrera fordonets position varje gång det passerar en landsgräns inom EU

Dessa nya bestämmelser i färdskrivarförordningen ska träda i kraft:

 • Föraren ska registrera fordonets position varje gång det lastas eller lossas. Träder i kraft den 21 augusti 2023.
 • Alla nyregistrerade fordon ska vara utrustade med en ny version av den smarta färdskrivaren, dvs. version 2. Träder i kraft den 21 augusti 2023.
 • Tunga fordon i internationell trafik ska vara utrustade med smart färdskrivare, transportföretaget får välja om det vill installera version 1 eller 2. Träder i kraft den 31 december 2024. Ett år senare den 21 augusti 2025 måste däremot alla tunga fordon ha den nya smarta färdskrivaren version 2.
 • Alla lätta transportfordon (2.5 – 3.5 ton) inom internationella godstransporter måste vara utrustade med färdskrivare. Träder i kraft 1 juli 2026.

Sanktionsavgift till företaget istället för böter till föraren
Från och med den 15 juni 2022 gäller att företag ska betala en sanktionsavgift om föraren inte kan uppvisa diverse tillstånd och kontrolldokument.

Sanktionsavgiften som är 10 000 SEK aktiveras när det gäller överträdelser om medförande och uppvisande av ett gemenskapstillstånd, CEMT-tillstånd och specialtillstånd i de fall dessa krävs (dvs. överträdelser av 5 § förordning om internationella vägtransporter inom EES och 3 kap. 2 § yrkestrafikförordningen).

Tidigare fick föraren penningböter vid avsaknad av rätt tillståndsdokument. Nu växlas det till sanktionsavgift för transportföretaget. Idén är att motarbeta oärliga transportverksamheter och samtidigt trygga yrkesförarnas arbetsvillkor. 

Nya tillståndsregler
För att köra yrkesmässig trafik i Sverige med alla lätta fordon under 3.5 ton krävs ett yrkestrafiktillstånd. Från den 21 maj 2022 krävs dessutom ett nytt gemenskapstillstånd för att yrkesmässigt köra lätta fordon (2.5-3.5 ton) i internationell trafik.

För att säkerställa att transportverksamheten faktiskt utförs i landet där företaget är etablerat, införs flera nya skärpta etableringskrav:

 • Företag som bedriver stadigvarande verksamhet i Sverige ska registrera sina fordon i Sverige,
 • Fordonet måste återvända till det land där företaget är etablerat minst var åttonde vecka,
 • Företag måste anmäla hur många anställda som finns varje år.

Syftet med detta är att motverka fenomenet med s.k. brevlådeföretag och garantera rättvis konkurrens och lika villkor på transportmarknaden. Detta görs bäst genom att säkerställa att företagen har en verklig och kontinuerlig närvaro i de medlemsstater som företagen uppger sig vara etablerade i – utan att det leder till införandet av en oproportionerlig administrativ börda.

Krav på nytt prov i yrkeskunnande
När en trafikansvarig blivit ogiltighetsförklarad av Transportstyrelsen, behöver personen genomföra ett nytt godkänt prov i yrkeskunnande innan den kan arbeta som trafikansvarig igen. Provet kan göras först efter att olämplighetsfristen löpt ut. Detta gäller endast trafikansvariga som ogiltigförklarats längre än efter 21 februari 2022.

Rapportera antalet anställda förare till Transportstyrelsen
Varje år innan den 31 mars ska du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik anmäla antalet anställda du haft i ditt företag den 31 december året innan. En anmälan om vilka av dessa som arbetat som förare under året ska också göras. Detta gör man via Transportstyrelsens e-tjänst ”Antal anställda – rapportera”.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=yrkestrafik

 


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.