Bästa partiet för ditt företag? En redogörelse för partiernas företagspolitik inför valet 2022

Den 11 september 2022 är det återigen val till riksdagen. Väljarna får möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska sitta i riksdagen under de kommande fyra åren. Enligt en Novusundersökning vintern 2021 uppgav två av tre företagare att de saknar förtroende för det svenska skattesystemet. Vad är partiernas politiska framtidsplaner för Sveriges företagare? Vilket parti gynnar ditt företag mest? Vi sammanställer alla viktiga punkter från varje partiprogram för att ge dig den infon du behöver för att göra ett mer medvetet riksdagsval för ditt företags bästa.

 

 


Regeringsparti. Socialdemokraterna vill ge företagare bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Sverige behöver ett konkurrenskraftigt näringsliv och stärka möjligheten för företagare att nyttja digitaliseringen, anställa nyckelpersoner och utveckla nya varor och tjänster.

vill:

 • Förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa,
 • Att samhället ska stötta småföretagare så att de vågar investera och anställa,
 • Att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land
 • Öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion
 • Införa en miljonärsskatt
 • Ge fackföreningar mer mandat att yttra sig över arbetsplatsers lämplighet för att motverka fusk med subventionerade jobb
 • Avskaffa rätten för arbetsgivare att själva avgöra om det i det enskilda fallet finns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU och återinföra myndighetsbaserad arbetskraftsprövning för rekrytering av arbetskraft utanför EU
 • Stifta fler skärpta lagar och inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet för att motverka snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden och dumpade löner
 • Effektivisera och ge fler resurser till statlig tillsyn och kontroll av upphandlingar, sekretessregler och kraven på RUT och ROT-systemen

har:

 • Infört växa-bidrag som gör det billigare för småföretag att anställa första gången,
 • Genomfört skattelättnader för personaloptioner,
 • Förenklat regelkrångel genom att ta tillvara på digitaliseringen. Företagare kan nu lämna in sina årsrapporteringar digitalt.

 

 

Största partiet bland oppositionen. Moderaterna har enligt partiprogrammet alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Fokus hos partiet ligger på att ständigt förbättra sin politik med inriktning att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa. Partiet har ett nationellt företagarråd med särskilt uppdrag att förbättra företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt. Med detta råd får partiet dessutom möjlighet att ta fram ”bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.” 

Moderaterna anser att svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor och lyfter att fyra av fem jobb skapas i småföretag. Idéprincipiellt utgår partiet från idén att företagarnas frihet och tillväxt är det viktigaste för att förstärka ekonomin och välfärden eftersom fler tillåts nå sin företagspotential och kan därmed skapa fler och bättre jobb - ”fri företagsamhet”.

Partiet slår i sin företagspolitik mot Socialdemokraternas skattepolitik och menar att hela 70% av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamhet är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Moderaternas lösning är att införa skattelättnader för företag med idén att skattelättnader skapar mer tillväxt och incitament till företag att stanna i landet och bidra till dess konkurrenskraft och välfärd. Moderaterna beskriver sin ideologi som liberalkonservatism och partiets hjärtefråga är sänkt skatt.

vill:

 • Sänka och i vissa fall avskaffa så många skatter som möjligt - särskilt företags- och kapitalbeskattningen
 • Minska statens storlek och makt i förhållande till företag – staten ska inte finnas överallt utan endast finnas där behoven är som störst
 • Låta företagare lämna uppgifter till alla myndigheter på en och samma hemsida och en sådan uppgift ska bara behöva lämnas in en gång
 • Införa en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter
 • Göra det mycket mer lönsamt att arbeta än att ta A-kassa eller andra bidrag vilket i flera situationer inte är fallet idag
 • Sänka reduktionsplikten som är den högsta i EU och därmed ge mer till hushållen och företagare genom minskade drivmedelpriser

 

 

Näststörsta oppositionsparti. Sverigedemokraterna anser att företagande alltför ofta är förenat med stora insatser och risker, omänsklig arbetsbörda och stress. Byråkrati, regelbörda, skatter och administrativa avgifter riskerar att ta fokus från företagarens kärnverksamhet och udden av en entreprenörs drivkraft. Onödigt stränga villkor i branschstandarder och i upphandlingar gör det svårt för nya företag att slå sig in på marknaden – något SD vill förändra. SD riktar också fokus på kriminaliteten som man menar har fått företag att fly städer, bli offer för organiserad kriminalitet och utsättas för stölder.

vill:

 • Att det ska bli enklare och billigare att starta företag
 • Mer gynnsamt att expandera företaget
 • Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete
 • Utöka och permanenta Växa-stödet
 • Minska byråkratin för företag genom att flytta Regelrådet till regeringen och förstärka det – en delorganisation inom Tillväxtverket vars hela syfte är att se om regler är effektiva för tillväxten
 • Ge mer inflytande till näringslivsorganisationer i en systematisering av regeringens arbete med regelförenkling
 • Verka för regelförenkling och avlasta småföretagens administrativa börda
 • Sänka arbetsgivaravgiften och sjuklönekostnaderna för företag
 • Bekämpa den brottslighet som drabbar företag
 • Skapa goda förutsättningar för nyföretagande
 • Modernisera 3:12 regelverket för att stimulera entreprenörskap
 • Ha skatter på en nivå som inte hämmar svenska företag i den internationella konkurrensen

 

 

Mittenparti som stöder och är opposition till S-regeringen. Centerpartiet lyfter upp småföretagarna som våra jobbskapare och utan dem stannar Sverige. Partiets hjärtefråga är att stötta landsbygden och småföretagare.

vill förbättra villkoren för de som skapar jobb genom att:

 • Minska kostnaden för sjukfrånvaro, krångel och byråkrati eftersom företagen kan anställa fler
 • Kraftigt sänka skatterna med fokus på låga och medelhöga inkomster
 • Avskaffa fler regler för att hantering av tillstånd ska bli mer snabbt och billigt – bl. a. permanentgöra flera regellättnader som införts under pandemin
 • Sänka arbetsgivaravgifterna mer för att göra det mindre riskfyllt för företagen att anställa
 • Öka den ekonomiska tryggheten för företagare vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet
 • Göra om arbetsförmedlingen så att fler privata arbetsförmedlare kan leverera lösningar som dagens Arbetsförmedling inte klarar av – exv. finna rätt person till rätt arbete

C har haft en stor inverkan på alla regellättnader som riksdagen beslutat för företagen och har under den senaste mandatperioden haft ett avgörande inflytande i de kompromisser som gjorts mellan näringslivets parter och riksdagens partier – många gånger till fördel för fri företagsamhet.


 

 

Oppositionsparti. Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. V lyfter att jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Partiet anser att skattesystemet idag är riggat för de rika och lyfter orimligheten i att små lokala företag ofta betalar mer i skatt än stora vinstrika multinationella företag. Partiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

vill:

 • Skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt för små och medelstora företag
 • Att egna företagare är lika bra försäkrade som anställda
 • Att företag upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön – för att sjuklöneansvaret kan vara betungande för mindre företag
 • Stärka den viktiga funktion som lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet – eftersom kapitalförsörjning oftast är ett problem för småföretagare inte minst på landsbygden
 • Att lagar och regler för företagare ska vara tydliga, enkla och konsekventa, motarbeta skattefiffel och svartjobb men samtidigt gynna företag som gör rätt för sig
 • Införa en miljonärsskatt för att bryta en ekonomisk ojämlikhet i Sverige som ökat mest bland OECD länderna sedan 80-talet
 • Förändra den låga beskattningen av kapital och egendom i Sverige och förhåller sig kritiskt till att Sverige är ett av få länder som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt kopplad till fastighetens värde
 • Öka det samlade skatteuttaget genom ökade skatter på kapital och höga inkomster
 • Höja skatten på stora förmögenheter, stora arv och kapitalinkomster
 • Motsätter sig de flera jobbskatteavdragen som införts de senaste mandatperioderna som V menar slår sönder principen om lika inkomster beskattas lika
 • Sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare och höja den för höginkomsttagare
 • Att staten bär risken för bränsleprischocker – inte hushåll och företag
 • Avskaffa vinster i välfärden och skolan

 

 

Oppositionsparti i allians med M. Kristdemokraterna anser att ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Lyfter det privata näringslivet och enskilda människors innovationer som är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bl. a. genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

 vill att:

 • Pensionärsskatten slopas för att stänga det orimliga skattegapet mellan pensionärer och löntagare
 • Jobbskatteavdrag införs till föräldrar för att stärka barnfamiljerna med bl. a. 500 kronor per förälder och månad
 • En bred skattesänkning införs för alla med upp till 200 kronor i månaden
 • Bättre regler för personaloptioner för att göra det enklare att attrahera kompetent arbetskraft, speciellt för småföretag som inte kan erbjuda marknadsmässiga löner
 • Inträdesjobb införs för att göra det billigare för företag att anställa nyanlända och ungdomar under 23 utan gymnasieexamen för att ge fler en chans in i arbetsmarknaden
 • Dubbla jobbskatteavdrag för samma grupp som ovan fast unga under 25 år. Ger cirka 1 500 kronor mer i jobbskatteavdrag.
 • Regelkrångel och administrativa bördor som håller företag tillbaka slopas. KD vill införa principen om ”en regel in – två regler ut”
 • Företag ska kunna kommunicera med myndigheter på en och samma plats och endast behöva lämna en uppgift till staten en gång
 • Minska statens storlek och makt över företagare
 • Vill göra Regelrådet till en obligatorisk remissinstans när regeringen föreslår nya regler för företag
 • Skapa en central plats för företag att ta del av alla regler och information för företag
 • Storsatsa på Yrkesvux för att få fler arbetslösa in på arbetsmarknaden och ta fram kompetens för företag

 

 

Vänsterliberalt parti som stöder och numera är i opposition till S-regeringen. Miljöpartiet vill värna om små företag och stärka dessa med forum för grön omställning. Det ska vara möjligt att försörja sig som småskalig jordbrukare och företagare. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön från människors negativa inverkan till fördel för framtida generationer.

 vill:

 • Att det ska bli enklare att starta och driva företag
 • Förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare
 • Skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden
 • Skapa fler gröna jobb
 • Skattereduktioner för företag som arbetar inom grön sektor

  lyfter även dessa åstadkommanden som viktiga även för framtidens företagspolitik:

 • Sänkta kostnader för småföretag att anställa sin första medarbetare
 • Förlängd tid för hur länge ett företag räknas vara i uppstartsfas från 24 mån till 36 månader
 • Förbättrad skuldsanering för företagare som varit engagerade i näringsverksamhet som bedrivits på försvarligt och lojalt sätt
 • Infört ett högkostnadsskydd för småföretagares sjuklönekostnader
 • Tagit fram verksamt.se
 • Sänkt moms på reparationer
 • Startat grön investeringsfond för investeringar direkt i svenska små- och medelstora bolag
 • Långsiktiga investeringar i klimat och industri för att stötta dagens omställning (vilket bl. a. lett till nuvarande höga drivmedelpriser)

 


Reko Consulting
Adress

Huvudkontor
Borgarfjordsgatan 6b
164 44, Kista

Besökstider
 • Mån-Tors

  08 - 17

 • Fre

  08 - 16

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
010 - 499 27 60

Följ oss

2023 © RekoConsulting AB. All rights reserved.